Klauzule RODO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie ul. Białowieska 6.

Cele przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

Administrator danych

Informujemy że administratorem Państwa danych jest Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie ul. Białowieska 6, aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.ballaun.com.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Jacek Ballaun, z którym można się skontaktować telefonicznie 228104945, drogą poczty elektronicznej info@ballaun.com.pl. W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej www.ballaun.com.pl lub w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa osoby której dane dotyczą

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będzie Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer z siedzibą w Warszawie ul. Białowieska 6. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Profilowanie danych osobowych

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.

Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgody marketingowe

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer  a także od podmiotów przetwarzających które w imieniu firmy Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego przez Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer a także przez podmioty przetwarzające które w imieniu Jacek Ballaun Autoryzowany Dealer będą przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800).

Skip to content